SOLOMIO SEM

Novelty Burgundy Sparkz (new variety)