RAFFINE BLACK JACK

Novelty Burgundy Sparkz (new variety)