RAFFINE BLACK JACK

NOVELTY BURGUNDY (new variety)